Шановні здобувачі наукового ступеня, рекомендуємо Вам перевірити Вашу дисертацію та автореферат на наявність текстових запозичень без посилання на джерело. Звертаємо Вашу увагу на відповідні положення МОН України:

 

Нормативні положення МОН України щодо виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело:

Згідно п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"

"Якщо у дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими опубліковані наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації та в авторефераті з обов’язковим зазначенням конкретного особистого внеску в такі праці або розробки.
У разі виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.
Виявлення в дисертації, авторові якої вже видано диплом доктора чи кандидата наук, текстових запозичень без посилання на джерело, є підставою для прийняття рішення про позбавлення його наукового ступеня".

Згідно п. 4.7 "Положення про спеціалізовану вчену раду"

"Якщо рада встановила, що здобувач використав ідеї та розробки, текстові запозичення, наукові результати та матеріали інших авторів без посилання на джерело, то рада знімає дисертацію з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту. У цьому разі заява про зняття дисертації з розгляду не приймається, а до МОН надсилається рішення ради разом з авторефератом і стенограмою засідання".

 

Закон України "Про авторське право і суміжні права" трактує плагіат як "оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору".

 Зазвичай виділяють такі різновиди плагіату:

- копіювання та оприлюднення виконаного іншим автором твору як свого;
- дослівне копіювання фрагментів чужого твору без належного оформлення цитування;
- внесення несуттєвих правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) та без належного оформлення цитування;
- парафраза – викладення чужого тексту із заміною слів та виразів без зміни змісту запозиченого тексту;
- компіляція – створення без поглибленого вивчення проблеми тексту шляхом копіювання текстів із низки джерел без внесення правок, з посиланням на авторів та «маскуванням» шляхом написання перехідних речень між скопійованими частинами тексту.

 

Спеціалізована вчена рада К 64.089.04 рекомеднує здобувачам здійснювати самоперевірку текстів дисертації та автореферату на плагіат за допомогою програмного забезпечення EtxtАнтиплагиат.

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

 1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
 3. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
 4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники). У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 примірники).
  Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).
 5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів,  затвердженим  постановою  Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.
 6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
 7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук). У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).
 8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий  організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).
 9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утво¬рено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;
 • автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального  закладу, в якому діє спеціалізована вчена рада (2 картки).
 • На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;
 • компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники);
 • компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла — dis.doc (2 примірники).

Нормативні документи

ПОЛОЖЕННЯ про спеціалізовану вчену раду (Наказ №1059 від 14.09.2011)

ПОРЯДОК присудження наукових ступенів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р., № 567)

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

НАКАЗ № 758 від 14.07.15 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Лист МОН України від 04.12.2015 № 1/9-586 «Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях»


Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень ВАК України №9-10, 2011)

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

Приклади оформлення бібліографісного опису у списку джерел


Подання повідомлення про захист

Порядок подання повідомлення про захист дисертацій

Офіційний сайт спецвипуска газети “Освіта України”

Нові правила подання повідомлення про захист (лист МОН від 20.05.15)

Спецвипуск газети "Освіта України" на сайті МОН


 Розсилання автореферату

Лист МОН України від 17.04.2015 № 1/9-204 «Про розсилання авторефератів дисертацій»

Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів

Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 01.01.2016 р.

Документи, які готуються до захисту

Форма П–2ДС

 

Документи, які готуються після захисту

Довідкова інформація щодо заповлення файла file.xls, aref.doc, notes.doc

Програма для заповнення ОКД

Правила оформлення ОКД

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Лист МОН України від 29.04.2015 №14/1-232-15 «Щодо надання інформації стосовно здобувачів наукових ступенів»

 


Імплементація Закону України "Про вищу освіту"

Імплементація Закону України "Про вищу освіту" (проект osvita.gov.ua, блок "Наука")

Проект Положення про порядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ)

Поштова адреса:

Спеціалізована вчена рада К 64.089.04

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

вул. Революції, 12

м. Харків, 61002

Україна

 

Контакти:

Спеціалізована вчена рада К 64.089.04

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

вул. Революції, 12, ауд. 325 цк.

Тел.: 707-31-32

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Схема проїзду:

karta

 

Здобувач Спеціальність Дата захисту Тема дисертації Файли
Старостіна Альона Юріївна 05.13.22 16.10.2014 Моделі і методи управління процесами інтеграції в програмах проектно-орієнтованих підприємств міського господарства

Автореферат

Косенко Наталія Вікторівна

05.13.22 30.06.2015 Моделі та методи формування команди проекту з урахуванням професійних і особистісно-психологічних характеристик

Автореферат

Романів Тетяна Віталіївна 

05.13.22 15.10.2015 Моделі та методи управління комунікаційними бар’єрами в складних проектах на основі ціннісноорієнтованого підходу

Автореферат

Білецікий Ігор Васильович 05.13.22 07.04.2016 Моделі та методи управління плануванням вартості будівельно-енергетичних проектів

Автореферат

Харазій Анна Володимирівна 05.13.22 07.04.2016 Моделі і методи вибору методології управління проектом при різній інформованості команди

Автореферат

Парфененко Юлія Вікторівна 05.13.06 21.04.2016 Моделі та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні теплозабезпеченням об’єктів соціально-бюджетної сфери

Автореферат

Азарова Ірина Борисівна 05.13.22 11.05.2016 Ціннісно-орієнтований підхід в управлінні інвестиційно-будівельними проектами житлового будівництва

Автореферат

Кривошеєв Костянтин Валерійович 05.13.06 23.03.2017 Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при диагностуванні очних захворювань в умовах невизначеності

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Доценко Сергій Ілліч 05.13.06 18.05.2017 Теоретичні основи створення інтелектуальних систем комп'ютерної підтримки рішень при управлінні енергозбереженням організацій

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Ровінська Настасья Юріївна 05.13.22 30.06.2017 Моделі та методи управління змістом у проектах організаційних змін промислових підприємств

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Бойко (Шуліма) Ольга Василівна 05.13.06 02.11.2017 Моделі та інформаційна технологія планування енергозабезпечення будівель з використанням відновлювальних джерел енергії

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2


Старостіна Альона Юріївна

Старостіна Альона Юріївна. Моделі і методи управління процесами інтеграції в програмах проектно-орієнтованих підприємств міського господарства

Дисертаційна робота присвячена розробці науково-методичних основ управління процесами інтеграції в програмах проектно-орієнтованих підприємств міського господарства. Проаналізовано існуючі підходи до управління програмами проектно-орієнтованих підприємств міського господарства. Здійснено вибір ціннісного підходу як найбільш доцільного з точки зору можливості оцінки ступеня задоволеності зацікавленими сторонами цінностями програми. Розроблено концептуальну модель управління програмами проектно-орієнтованих підприємств міського господарства та процесну модель управління програмами на основі ціннісного підходу. Побудовано ціннісно-орієнтовану модель програми, яка демонструє процес одержання її сумарної цінності. На основі ціннісного підходу розроблено метод ініціації цінності на етапі ініціації програм проектно-орієнтованих підприємств міського господарства та метод їх формування. Запропоновано механізм проведення моніторингу програми, який базується на теорії профілів. Розглянуто практичні застосування елементів запропонованої методології.

Starostina Alena Yurievna. Models and methods of integration processes management in programs of project-oriented urban economy enterprises

The thesis is devoted to the development of scientific and methodological fundamentals of integration processes management in project-oriented programs of urban economy enterprises. The existing approaches to the management of the programs of project-oriented enterprises of urban economy have been analyzed. The validation approach has been chosen as the most appropriate to assess the degree of stakeholders' satisfaction with the values of the program. The conceptual model of software for the project-oriented urban economy enterprises management-has been developed. The process model of the software management on the basis of the validation approach had been elaborated. The value-oriented model of the program demonstrating the process of obtaining its overall value has been formulated. The method of initiation of values at the stage of initiation of project-oriented programs of urban economy enterprises and the method of its formation has been developed on the basis of the validation approach. The mechanism of the program monitoring, which is based on the theory of structure has been proposed. The practical implementation of the elements of the proposed methodology has been scrutinized.

Організація - Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Науковий керівник - Сухонос Марія Костянтинівна, д.т.н., доцент, 05.13.22
Перший опонент  - Малєєва Ольга Володимирівна, д.т.н., професор, 05.13.22
Другий опонент - Чередніченко Аліна Миколаївна, к.т.н., 05.13.22

Захист відбувся 16 жовтня 2015 року в Національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова. Рішенням атестаційної колегії МОН України затверджено рішення спеціалізованої вченої ради К 64.089.04 про присудження наукового ступеня кандидата наук Старостіной А.Ю. (наказ №1502 від 22.12.2014 р.)

Косенко Наталія Вікторівна

Косенко Н.В. Моделі та методи формування команди проекту з урахуванням професійних і особистісно-психологічних характеристик.

Розроблено універсальний методичний апарат комплексного оцінювання та підбору кандидатів до складу команди виконавців проекту, що враховує не тільки їх професійно - компетентнісні, а й особистісно-психологічні характеристики.
Вперше розроблено метод формування команди проекту на основі моделей багатокритеріальної оптимізації, який на відміну від відомих дозволяє враховувати не тільки професійні компетенції співробітників, але і особистісно-психологічні характеристики кандидатів в різних комбінаціях їх поєднань, що сприяє якісному виконанню командою проектних завдань в залежності від специфіки вимог проекту.
Удосконалено метод підбору кандидатів у команду проекту шляхом застосування теорії прецедентів, що дозволяє врахувати професійний досвід команди.
Дістало подальший розвиток модель і методи обробки експертного оцінювання шляхом параметричної ідентифікації функції корисності при багатокритеріальному виборі альтернатив, що дозволяє підвищити достовірність експертних оцінок.
Ключові слова: управління проектами, метод компараторної  ідентифікації, багатофакторне оцінювання, трудові ресурси, система прийняття рішень, функція корисності.

Kosenko N.V. Models and methods of forming the project team based on professional and personal and psychological characteristics.

The universal methodological apparatus of complex evaluation and selection of candidates for the team of project leaders is discovered, taking into account not only their professional - competence but also personal and psychological characteristics:
The first time the method of forming the project team on the basis of multi-criteria optimization models, which unlike existing methods will consider not only professional competence of employees, but also personal - psychological characteristics of candidates in various combinations that promotes quality performance team of project tasks according to specific project requirements is discovered;
The method of candidates selection for the project team by applying the theory of precedents that takes into account the professional experience of the team is improved;
The model and methods of processing the expert evaluation by parametric identification utility function in multicriteria selection of alternatives, that improves the reliability of expert assessments is obtained the future development.
Keywords: project management, the method of comparator authentication, multifactor evaluation, human resources, decision-making system, utility function.

Організація - Харківський національний університет радіоелектроники
Науковий керівник - Доценко Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент, 05.13.06
Перший опонент  - Далека Василь Фомич, д.т.н., професор, 05.13.22
Другий опонент - Лисенко Дмитро Едуардович, к.т.н., 05.13.22

Захист відбувся 30 червня 2015 року в Національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова. Рішенням атестаційної колегії МОН України затверджено рішення спеціалізованої вченої ради К 64.089.04 про присудження наукового ступеня кандидата наук Косенко Н.В. (наказ №988 від 29.09.2015 р.)

Романів Тетяна Віталіївна

Романів Т.В. Моделі та методи управління комунікаційними бар’єрами в складних проектах на основі ціннісноорієнтованого підходу.

Дисертаційна робота присвячена розробці науково-методичних основ управління комунікаційними бар’єрами в складних проектах на основі ціннісного підходу.
Проблеми, що досліджено і вирішено в роботі пов’язані з процесами визначення проблемних точок у комунікаційних зв’язках серед зацікавлених сторін проекту, сформовано моделі комунікаційних бар’єрів, визначено методи управління комунікаційними перешкодами, розроблено програмне забезпечення для інтегрованого управління комунікаціями в проектах при застосуванні ціннісно-орієнтованого підходу.
Представлено метод «комунікаційного колеса» на основі ціннісно-орієнтованого підходу та схему методу управління комунікаційними бар’єрами з урахуванням рівнів цінностей.
Розроблено математичну модель зменшення витрат на час виконання проекту, за рахунок мінімізації комунікаційних бар’єрів на основі ціннісно-орієнтованого підходу.
Ключові слова: управління портфелями, комунікаційний бар’єр, ціннісний підхід, складний проект, моніторинг.

Romaniv T.V. Models and methods of communication barriers in complex projects based values approach.

The thesis is devoted to development of scientific and methodological foundations of management communication barriers in complex projects based on the value approach.
Problems studied and solved in work related to the process of identifying problematic points in the communication relations among project stakeholders, formed by the models of communication barriers identified communication interference management techniques developed software for integrated management of communication projects in the application value-oriented approach.
The method of "communication wheels" on the basis of value-oriented approach and scheme management method of communication barriers on the basis of equal value.
It is made the mathematical model of reducing the cost of the project is to minimize communication barriers based on value-oriented approach.
Keywords: portfolio management, communication barriers, value approach, complex project, monitoring.

Організація - Університет економіки та права «КРОК»
Науковий керівник - Морозов Віктор Володимирович, к.т.н., професор, 05.13.22
Перший опонент  - Малєєва Ольга Володимирівна, д.т.н., професор, 05.13.22

Другий опонент - Гордєєва Інна Олександрівна, к.т.н., 05.13.22

Захист відбувся 15 жовтня 2015 року в Національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова. Рішенням атестаційної колегії МОН України затверджено рішення спеціалізованої вченої ради К 64.089.04 про присудження наукового ступеня кандидата наук Романів Т.В. (наказ №1292 від 15.12.2015 р.)

Білецікий Ігор Васильович

Білецький І.В. Моделі та методи управління плануванням вартості будівельно-енергетичних проектів.

Дисертаційна робота присвячена розробці моделей і методів управління плануванням вартості будівельно-енергетичних проектів з урахуванням часової вартісної змінності окремих ресурсів, обмежень інвестиційного забезпечення та дотримання директивних термінів реалізації з метою підвищення ефективності проектів створення енергетичних об’єктів.
Встановлено особливості управління будівельно-енергетичними проектами, розроблено їх класифікацію та побудовано моделі життєвого і інвестиційного циклів для вибору підходу до планування їх вартості. Розроблено метод ідентифікації, аналізу стейкхолдерів будівельно-енергетичного проекту для покращення якості отримання їх вимог з метою підвищення ефективності процесів планування проекту. Сформовано змістовну і часову моделі будівельно-енергетичного проекту на основі агрегування для визначення технологічно встановленого часу реалізації проекту і формування вихідної інформації для планування вартості в умовах великого розмаїття функціональних елементів. Розроблено метод планування вартості будівельно-енергетичних проектів для отримання більш реалістичного кошторису завдяки урахуванню змінності вартості деяких ресурсів у часі в умовах обмеженості інвестиційних коштів. Розроблено метод побудови плану фінансування БЕП на базі схеми фінансування з повною передплатою періоду для забезпечення дотримання очікуваного терміну реалізації проекту. Розроблено метод, що використовується на передінвестиційній стадії будівельно-енергетичного проекту в рамках системи моніторингу, для визначення ефективності процесу планування його вартості.
Розглянуто практичні рекомендації впровадження результатів наукових досліджень в реальних економічних умовах і в навчальному процесі.

Beletsky I.V. Models and methods of management planning cost of building-energy projects.

The peculiarities of management of building-energy projects, developed their classification and the models of life cycles and the investment of choice for the approach to the planning of their value.
A method for identifying, analyzing stakeholders building-energy projects based on the principles of software engineering methodology, which involves the use of various techniques of gathering requirements, improves the quality of registry requirements for BEP, and hence the quality of the project planning process.
Formed substantive and temporal models of building-energy projects based on aggregation technology to determine the set time of the project and the formation of the initial information for the planning of cost in a wide variety of functional elements.
The method of planning the cost of building-energy projects, based on a resource approaches and models of aggregation, which takes into account the presence of two types of resources: an active variable and fixed cost in time, thus reducing the value the entropy of the project is still in the early stages and get a realistic estimate for enforcement investment restrictions.
The method of construction of BEP financing plan based on common aggregated content and timing model and the investment cycle, which allows you to build a forward-looking resource model at the start of each stage of the investment provides the project on time.
A method used in the pre-investment stage of building-energy projects in the framework of the monitoring system, to determine the effectiveness of the planning process of its value.
The practical implementation of the recommendations of research results in real economic conditions and in the educational process is considered.

Харазій Анна Володимирівна

Харазій А.В. Моделі і методи вибору методології управління проектом при різній інформованості команди.

У роботі запропоновано моделі і методи вибору методології для управління проектом при різному рівні інформованості команди проекту про існуючі методології.
Перший метод передбачає заповнення розробленої анкети, яка відображає різні сфери проекту та його оточення, особою, що приймає рішення.
Другий метод базується на розв’язанні трикритеріальної задачі оптимізації за критеріями: трудомісткість управління проектом вартість управління та ризики, пов’язані з використанням конкретної методології.
В основі третього методу вибору методології лежить задача оптимізації змісту проекту, яка має вісім цільових функцій Для розв’язання цієї задачі запропоновано варіант методу послідовних поступок.
Розв’язано практичну задачу вибору методології для управління проектом розробки комп'ютерної програми For Plan з використанням трьох запропонованих методів.

Kharazii A.V. Models and methods of selection of project management methodologies with different team awareness.

The paper presents models and methods of choice of project management methodology, depending on the degree of awareness of the project team. The first method involves filling out a questionnaire by the person who makes the decision. The questionnaire reflects different areas of the project and it’s surroundings. The second method is based on solving the optimization problem by criteria: the laboriousness of the project management, management cost and the risks, associated with the use of a particular methodology. The third method of choosing of methodology is based on the task of optimizing the scope of the project, which includes eight objective functions. The method of successive concessions was proposed for the solution of this problem.
The practical problem of selecting the project management methodology for the development of a computer program For Plan using three methods was solved.

На сайті 77 гостей та користувачі відсутні