Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

 1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
 3. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
 4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники). У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 примірники).
  Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).
 5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів,  затвердженим  постановою  Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.
 6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
 7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук). У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).
 8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий  організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).
 9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утво¬рено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;
 • автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального  закладу, в якому діє спеціалізована вчена рада (2 картки).
 • На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;
 • компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники);
 • компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла — dis.doc (2 примірники).

Нормативні документи

ПОЛОЖЕННЯ про спеціалізовану вчену раду (Наказ №1059 від 14.09.2011)

ПОРЯДОК присудження наукових ступенів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р., № 567)

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

НАКАЗ № 758 від 14.07.15 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Лист МОН України від 04.12.2015 № 1/9-586 «Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях»


Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень ВАК України №9-10, 2011)

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

Приклади оформлення бібліографісного опису у списку джерел


Подання повідомлення про захист

Порядок подання повідомлення про захист дисертацій

Офіційний сайт спецвипуска газети “Освіта України”

Нові правила подання повідомлення про захист (лист МОН від 20.05.15)

Спецвипуск газети "Освіта України" на сайті МОН


 Розсилання автореферату

Лист МОН України від 17.04.2015 № 1/9-204 «Про розсилання авторефератів дисертацій»

Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів

Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 01.01.2016 р.

Документи, які готуються до захисту

Форма П–2ДС

 

Документи, які готуються після захисту

Довідкова інформація щодо заповлення файла file.xls, aref.doc, notes.doc

Програма для заповнення ОКД

Правила оформлення ОКД

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Лист МОН України від 29.04.2015 №14/1-232-15 «Щодо надання інформації стосовно здобувачів наукових ступенів»

 


Імплементація Закону України "Про вищу освіту"

Імплементація Закону України "Про вищу освіту" (проект osvita.gov.ua, блок "Наука")

Проект Положення про порядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ)

На сайті 72 гостей та користувачі відсутні